• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

Za dobavitelje

Pogoji nabave

Pogoji nabave podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o.
Poljane nad Škofjo Loko 76 / SI – 4223 Poljane nad Škofjo Loko / Slovenija
Izdaja 2/2014, Datum začetka veljavnosti 16.4.2014


1 Obseg – Pogodbe
1.1 S sprejemom in izpolnitvijo naročil podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o. (v nadaljevanju: Kupec) Prodajalec sprejema in se strinja, da bodo pogodbe in dogovori med Kupcem in Prodajalcem temeljili izključno na teh Pogojih nabave podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko 76, SI – 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Katerikoli drugi splošni pogoji ne veljajo, četudi niso bili v posameznem primeru izrecno zavrnjeni.


1.2 Pogodbe o dobavi (naročilo in sprejem takšnega naročila) in dobavnice kot tudi spremembe le-teh je potrebno izvršiti v pisni obliki in so zavezujoče le, če jih Kupec izda oziroma potrdi v pisni obliki.


1.3 Vsa korespondenca se vrši preko Oddelka nabave. Oddelek nabave mora izdati pisno soglasje o vseh dogovorih s katerimkoli drugim oddelkom v primeru, da le-ti zadevajo dogovore, ki vplivajo na točke dogovorjene v pogodbi.


1.4 Naročila in razporedi dobave so potrjeni, če jim Prodajalec v pisni obliki ne nasprotuje v treh (3) delovnih dneh od prejema naročila.


1.5 Prodajalec bo s pogodbo ter katerimikoli in vsemi informacijami prejetimi v zvezi s podpisom in izvedbo pogodbe ravnal z vso dolžno zaupnostjo.


2 Cene – Konkurenčne klavzule
2.1 Dogovorjene cene so permanentne in razen, če ni drugače dogovorjeno, se navedene cene smatrajo »CIF Poljane nad Škofjo Loko (Incoterms 2000)«, vključno s pakiranjem in prevoznimi stroški. Če se s posamezno pogodbo dogovorijo cene »ex works«, »franko tovarna« ali katerokoli drugo klavzulo, ki ne vključuje transporta, Kupec plača le najnižje stroške prevoza.


2.2 Kupec si pridržuje pravico sprejeti ali zavrniti manjše oziroma večje pošiljke kot dogovorjeno.


2.3 Pri tolmačenju konkurenčnih klavzul veljajo INCOTERMI v svoji veljavni obliki v času sklepanja pogodbe.


3 Potrdila o poreklu (v nadaljevanju tudi PoP) – Potrdilo za namene plačila prometnega davka - Količinske omejitve pri izvozu


3.1 V primeru, da Kupec zahteva potrdilo o poreklu, bo Prodajalec izpolnil vse zahtevane podatke oziroma informacije in ustrezno podpisano PoP nemudoma poslal Kupcu. Enako velja za potrdilo za namene plačila prometnega davka pri mednarodnih dobavah in pošiljkah znotraj gospodarskih unij.


3.2 Prodajalec bo nemudoma obvestil Kupca, če je v skladu z evropsko oziroma katerokoli drugo zanj pristojno zakonodajo njegova pošiljka oziroma del le-te predmet količinskih omejitev pri izvozu.


4 Dobava - Roki dobave – Zamude pri dobavi - Prevzem blaga
4.1 Prodajalec je dolžan izročiti stvar Kupcu v dogovorjenem času in na kraju, ki sta določena v pogodbi. Prodajalec izpolni obveznost po pogodbi, ko izroči blago in listine, s katerimi je stvar mogoče prevzeti. V primeru, da Prodajalec lahko predvidi, da zaradi kateregakoli razloga pošiljk ne bo uspel dostaviti v dogovorjenih rokih dobave, bo Prodajalec o tem nemudoma obvestil Kupca. Slednje ne bo vplivalo na obveznosti izpolnjevanja dogovorjenih rokov dobave.


4.2 Če Prodajalec ne izpolni pogodbe v dogovorjenem roku, Kupec lahko od pogodbe odstopi ali pa pusti Prodajalcu dodaten rok za izpolnitev pogodbe. Če Prodajalec ne izpolni niti v dodatnem roku, lahko Kupec od pogodbe odstopi.


4.3 Brezpogojni prevzem pozne dobave blaga ali storitev ne predstavlja Kupčeve odpovedi zahtevkom, ki nastanejo zaradi zamude pri dobavi blaga ali storitev, še posebno zahtevkom za odškodnino. Kakršnokoli dejanje oziroma opustitev dejanja po prevzemu dobave ne predstavlja prepoznanje pravilnosti pošiljke blaga ali storitev dokler ni predmet dobave plačan v celoti.


4.4 Ob predčasni dobavi blaga, ki ni imelo pisnega soglasja Kupca , je Kupec upravičen zaračunati Prodajalcu stroške, ki bi nastali zaradi skladiščenja in zavarovanja blaga. Predčasna dobava blaga ne spremeni s pogoji naročila določenih pogojev plačila.


4.5 Delne dobave niso dovoljene, razen, če se Kupec s takšnimi dobavami izrecno strinja.


4.6 Višja sila, stavka delavcev, prekinitev poslovanja zaradi razlogov, ki so izven vpliva Prodajalca, neredi, vladni ukrepi, in druge okoliščine, ki so izven nadzora Prodajalca, ne dajejo Kupcu pravice – ne glede na njegove ostale pravice – da v celoti ali delno prekine pogodbo upoštevajoč, da te okoliščine niso predolge. Dogodek v smislu prvega odstavka te točke ne velja, če je razlog za ne dobavo oziroma zamudo pri dobavi Prodajalčev dobavitelj oziroma, če podProdajalec zamuja pri izvedbi oziroma krši pogodbo z Prodajalcem.


5 Penali
5.1 Kupec je v primeru zamud Prodajalca upravičen zaračunavati pogodbeno kazen v višini 0,5% celotne vrednosti naročila za vsak začeti koledarski dan, ko je dobava blaga v zamudi, vendar ne več kot 10% skupne vrednosti naročila.


5.2 Kupec si pridržuje pravico zaračunavanja škode, ki presega vrednost penalov iz predhodne alinee, v primeru neodgovornega ravnanja Prodajalca, ki ima za posledico večjo gospodarsko škodo Kupca.


6 Kakovost
6.1 Dobava blaga ali storitev (v nadaljevanju: dobava in/ali pošiljka) mora biti brez stvarnih in pravnih napak ter v skladu z najsodobnejšo tehnologijo in zadevnimi zakoni, predpisi, direktivami in standardi. V primeru, da dobava ne izpolnjuje zgoraj navedenih zahtev, se smatra kot pomanjkljiva.


6.2 Prodajalec bo kakovost proizvodov, ki jih dobavlja Kupec, stalno prilagajal najsodobnejši tehnologiji in Kupca obveščal o priložnostih za izboljšave in tehničnih spremembah. Prodajalec in/ali pošiljke morajo biti v skladu s Kupčevo direktivo o zagotavljanju kakovosti in smernicami kakovosti.


6.3 Prodajalec bo vzpostavil in vzdrževal ustrezen sistem zagotavljanja kakovosti, ki bo ažuriran in primeren vrsti in obsegu pošiljk. Prodajalec bo vodil evidenco, še posebno o pregledih kakovosti in jih na posebno prošnjo nudil dostopne Kupcu.


6.4 Prodajalec se strinja z revizijami oziroma kontrolami kakovosti, ki jih izvaja Kupec oziroma njeni predstavniki, v prisotnosti Kupčevega poslovnega partnerja, če je to mogoče.


6.5 Prodajalec zagotavlja, da bo vse zadeve v zvezi z varnostjo (proizvodov in značilnostmi, ki zahtevajo posebno verifikacijo) izvajal v skladu z zadnjo različico VDA »Nachweisführung Leitfaden zur Dokumentation und Archivierung von Qualitätsanforderungen«.


7 Jamčevanje za napake in garancija
7.1 Prodajalec odgovarja za stvarne napake (jamčevanje za napake) na dobavljenem blagu in za pravilno delovanje dobavljenega blaga (garancija).


8 Garancija
8.1 Garancijski rok je šestintrideset (36) mesecev od dobave razen, če ni drugače dogovorjeno v pogodbi. V nasprotju s prvim in drugim stavkom te točke, je rok jamčevanja za pravne napake deset (10) let, vendar pravica ugasne v enem letu, ko Kupec zve za pravico tretjega oziroma v skladu z 2. odstavkom 495. člena OZ.


8.2 Kupec si pridržuje pravico izbrati vrsto dodatnih storitev, vendar ima glede na prodajno pogodbo Prodajalec pravico, da zavrne dodatno storitev, ki jo izbere Kupec.


8.3 Za dele, ki so popravljeni oziroma zamenjani v roku garancije, rok zastaranja prične ponovno teči od trenutka, ko je Prodajalec izvršil garancijsko popravilo. Garancijska doba velja v skladu s točko 6.1.


9 Jamčevanje za napake
9.1 Prodajalec izjavlja, da izdelki po tej pogodbi nimajo napak in da imajo vse potrebne in dogovorjene lastnosti ali odlike. Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela ob izročitvi (očitne napake) in za stvarne napake, ki se pokažejo po prevzemu blaga (skrite napake). Jamčevanje za napake velja šestintrideset (36) mesecev od dobave. Če se stvarna napaka na blagu pokaže v roku dvanajstih (12) mesecev od prenosa tveganja (izročitve blaga), se domneva, da je napaka obstajala že v času prenosa tveganja. Odgovornost Prodajalca za napake ne posega v njegovo obveznost iz naslova garancije za pravilno delovanje izdelkov.


9.2 Napaka je stvarna,
- če stvar nima običajnih lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo Kupec kupuje;
- če stvar nima ustno ali pisno dogovorjenih lastnosti in odlik; in
- če se ne ujema z vzorcem, modelom, prospektom ali ponudbo.


9.3 Napaka je očitna, če se nahaja na zunanjem obodu nepakiranega izdelka in ni skrita očem, tako, da jo je mogoče z običajnim pregledom takoj opaziti. Če je izdelek pakiran, je očitna le napaka, ki je vidna na poškodovani embalaži izdelka. Skrita napaka je taka napaka, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka). Šteje se, da je skrita napaka tudi napaka ali poškodba na zunanjem obodu izdelka, če je izdelek pakiran in napake ni bilo mogoče opaziti brez odstranitve embalaže.


9.4 Kupec bo izvedel prevzem blaga (pregled količin in očitnih napak):
- količinski prevzem izdelkov, ki so pakirani ločeno vsak zase, po prejemu blaga;
- količinski prevzem izdelkov, pakiranih skupaj v eni embalaži, najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga;
- kakovostni prevzem izdelkov, ki niso namenjeni nadaljnji predelavi, dodelavi ali montaži, najkasneje v 15 dneh po prejemu blaga;
- kakovostni prevzem izdelkov, ki so namenjeni nadaljnji proizvodnji ali montaži pri Kupcu ali pri trtetji osebi, med proizvodnjo ali montažo, vendar najkasneje v 15 dneh po zaključeni proizvodnji ali montaži pri Kupcu ali pri tretji osebi.


9.5 Če je Kupec odpravil stvar naprej, ne da bi jo preložil ali prevzel, Prodajalcu pa je bila ob sklenitvi pogodbe znana ali bi mu morala biti znana možnost takšne nadaljnje odprave, je prevzem mogoče odložiti, dokler stvar ne prispe v novi namembni kraj.


9.6 Kupec bo o očitnih napakah obvestiti Prodajalca v osmih dneh po prevzemu blaga v skladu s točko 6.1. Kupec mora o skritih napakah obvestiti Prodajalca v osmih dneh potem, ko jih opazi ali zanje izve od svojih kupcev. Kupec bo obvestil Prodajalca o očitnih in skritih napakah po e-mailu, telefaxu ali pošti. Za obvestilo zadostuje da Kupec v obvestilu napako navede in opiše po svojih besedah.


9.7 Z obvestilom je Prodajalec pozvan, da stvar pregleda in da:
- napako odpravi; ali da napako prizna in nadomesti stroške odprave napake, če se tako dogovori s Kupcem;
- da blago zamenja, če odprava napake ni možna.


9.8 Prodajalec bo izdelke pregledal tam kjer se nahajajo, v 15 dneh po prejemu obvestila. Prodajalec bo napake odpravil, povrnil stroške ali blago zamenjal v roku 30 dni po prejemu obvestila. Kupec lahko namesto odprave napake ali zamenjave izdelka zahteva znižanje Kupnine.


9.9 V kolikor Prodajalec ne prizna upravičene zahteve Kupca za odpravo napake, ne odpravi napake, ne zamenja izdelka ali se ne strinja z znižanjem Kupnine, lahko Kupec odstopi od pogodbe zaradi neizpolnitve.


9.10 Kupec ima poleg zahteve za odpravo napake, zamenjave blaga ali znižanja kupnine pravico zahtevati tudi povrnitev škode. Škoda vključuje tudi poslovno škodo. Kupec lahko znižanje kupnine ali povrnitev škode uveljavlja v pobot pri plačilu kupnine za isto ali drugo blago Prodajalca.


9.11 Kupec lahko odstopi od pogodbe poleg drugih razlogov v teh pogojih ali v pogodbi tudi iz naslednjih razlogov:
- če iz okoliščin izhaja, da Prodajalec pogodbe ne bo mogel izpolniti v roku;
- če Prodajalec Kupcu sporoči, da napake ne bo ne pregledal in ne odpravil;
- če nadaljnji kupec odpove naročilo zaradi razlogov na strani Prodajalca ali glede lastnosti njegovega izdelka.


9.12 Če zaradi pomanjkljivosti v delovanju ali zaradi napak na blagu Prodajalca Kupec sprejme vračilo proizvodov, proizvedenih in/ali prodanih s strani Kupca, ali če je bila cena, ki mora biti plačana Kupcu, znižana, ali če se je od Kupca terjalo kako drugo nadomestilo (ali/in odškodnina), potem ima Kupec pravico, da od Prodajalca terja nadomestilo.


9.13 V smisli točke 6.1 ima Kupec pravico od Prodajalca zahtevati odškodnino za stroške, škodo in izgubo, ki posledično nastane Kupcu, vključno s stroški, ki posledično Kupcu nastanejo pri njegovem poslovanju s poslovnimi partnerji vključno z morebitnimi pogodbenimi kaznimi, plačanimi zaradi krivde Prodajalca zaradi slabe kvalitete ali zamude pri dobavi.


9.14 Prodajalec nosi stroške kakršnihkoli vpoklicev nastalih zaradi napak na pošiljkah


9.15 Zastaralni rok za primere iz točke 9.12 je tri (3) leta od trenutka, ko Kupec izpolni vse svoje obveznosti do svojih kupcev in ne več kot pet (5) let od dneva dobave pošiljke s strani Prodajalca.


9.16 Poleg določil zgornjega odstavka, se uporabljajo vsi veljavni pravni predpisi, predvsem pravni predpisi, ki zadevajo zahtevke za povračilo nastalih stroškov in izplačilo odškodnine.


10 Odgovornost za izdelke
10.1 V primeru, da je v skladu s katerokoli zakonodajo proti Kupcu vložen zahtevek glede odgovornosti za izdelke, se Prodajalec strinja, da bo povrnil Kupcu vse stroške nastale Kupcu zaradi zahtevka tretje osebe in mu bo povrnil kakršnokoli nastalo škodo, če in v obsegu, da je bil razlog za zahtevek tretje osebe in/ali odškodnine napaka v Prodajalčevi pošiljki. V primeru odgovornosti zaradi napake to velja le, če je napako storil Prodajalec. V primeru, da odgovornost za nastalo škodo nosi Prodajalec, Prodajalec nosi dokazno breme.


10.2 V vseh zgoraj navedenih primerih Prodajalec nosi katerekoli in vse stroške, vključno s stroški morebitnih tožb in/ali odpoklicev proizvodov.


10.3 Nadalje, v vseh zgoraj navedenih primerih se uporabljajo pravne zahteve in veljavni predpisi.


11 Premoženjske pravice
11.1 Prodajalec podeljuje Kupcu globalno, neizključno in nepreklicno licenco za proizvodnjo, popravilo in prodajo proizvodov, ki jih pokriva pogodba. Licenčnina je vključena v nabavno ceno proizvodov, dobavljenih po pogodbi. Licenca vključuje tudi pravico podelitve podlicence.


11.2 Prodajalec podeljuje Kupcu pravico do vseh invencij in premoženjskih pravic, ki nastanejo v okviru pogodbenega odnosa s Prodajalcem oziroma njegovimi predstavniki. Kar zadeva invencije njegovih sodelavcev in sicer fizičnih in pravnih oseb bo Prodajalec zagotovil, da se zadevna pravica upošteva v skladu s prejšnjim stavkom.


12 Risbe – Izvedbena dokumentacija – Orodja
12.1 Risbe in druga dokumentacija, naprave, vzorci, orodja in druga proizvodnja orodja, ki so dana na posodo Prodajalcu, ostanejo v lasti Kupca. Lastništvo orodij in drugih proizvodnih naprav, ki jih je plačal Kupec, urejajo dogovori, sklenjeni v ločeni pogodbi o orodjih. Če takih pogodb ni, se šteje, da so last Kupca.


12.2 Zgoraj omenjeni predmeti ne bodo niti zavrženi niti dani na voljo tretji osebi, na primer za namene proizvodnje, brez predhodnega pisnega soglasja Kupca. Ti predmeti ne bodo uporabljeni za druge namene, kot je to dogovorjeno v pogodbi (na primer za pošiljko tretji osebi). Prodajalec bo za Kupca na svoje lastne stroške hranil te predmete tekom izvedbe po pogodbi.


12.3 Prodajalec bo servisiral, vzdrževal in zamenjal te predmete na svoje lastne stroške.


12.4 Kupec zadrži vse pravice do risb oziroma proizvodov, ki so proizvedeni v skladu z njegovimi navodili kot tudi do procesov, ki jih razvije Kupec.


12.5 Prodajalec bo v skladu s Kupčevim razporedom pošiljk po razumni ceni zagotavljal servis in rezervne dele Kupcu še petnajst (15) let po koncu serije pošiljk posameznega proizvoda.


13 Naročilnica - Faktura – Plačilo
13.1 Dokumentacija in fakture bodo vsebovali številko naročilnice, proizvodnjo številko, serijsko številko proizvoda in kraj pošiljke. V primeru manjkajočih podatkov ima Kupec pravico vrniti blago in zaračunati dodatne stroške, ki s tem nastanejo. V primeru, da je blago vrnjeno, Kupec ni dolžan plačati posamezne pošiljke.


13.2 V primeru, da se Prodajalec ne strinja s posameznimi pogoji iz naročila, mora v pisni obliki navesti tudi razloge, zakaj se ne strinjanj s temi pogoji. Sama zavrnitev naročila brez obrazložitve ni zadosten razlog za spremembo pogojev naročila.


13.3 Faktura oziroma račun, ki brez predhodnega pisnega dogovora z nabavnim oddelkom Kupca odstopa od naročila, daje Kupcu pravico, da zavrne fakturo in bremeni Prodajalca.


13.4 Kupec se strinja, da bo fakturo plačal v devetdesetih (90) dneh od prejema pošiljke oziroma fakture. Odstopanja od prej navedenega veljajo le, če Kupec takšna odstopanja potrdi v pisni obliki. V primeru prevzema zgodnejših pošiljk, se rok plačila šteje od dogovorjenega datuma dobave, če ni drugače pisno dogovorjeno.


13.5 Plačila, izvedena s strani Kupca ne predstavljajo sprejema fakture oziroma pravilnosti dobave.


13.6 V primeru, da Prodajalec želi prenesti to pogodbo, terjatve ali druge zahtevke iz posamezne pogodbe na tretjo osebo, mora predhodno pridobiti pisno soglasje Kupca.


13.7 Kupec ima pravico pobota katerihkoli svojih ali pridobljenih terjatev terjatev do Prodajalca, s terjatvami Prodajalca do Kupca ali do njegovih pridruženih podjetij. Na zahtevo bo Kupec obvestil Prodajalca o pridruženih podjetjih, ki jih zadeva to pravilo.


14 Zaupnost in varovanje podatkov
14.1 Prodajalec se obvezuje, da bo varoval informacije o Kupcu in namenu Kupca, ki jih je pridobil v zvezi z naročilom in predmetom naročila, če gre za informacije, ki niso splošno znane.


14.2 Orodij, risb, dokumentacije, predpisov, meril, standardov, sporočil in drugih dokumentov, ki jih je Kupec posredoval Prodajalcu, se brez predhodne pisne privolitve Kupca ne sme posredovati tretji osebi ali uporabiti za namene, ki ne delujejo s ciljem izpolnitve naročila Kupca.


14.3 Prodajalec jamči, da bo kot poslovno skrivnost varoval vse podatke, znanje, poslovno in tehnično dokumentacijo, s katerimi ga je seznanil Kupec, ves čas in še najmanj pet (5) let po koncu poslovnega sodelovanja.


14.4 Na zahtevo Kupca bo Prodajalec nemudoma vrnil vso originalno dokumentacijo, ki mu je bila tekom poslovnega sodelovanja posredovana in uničil vse kopije navedene dokumentacije.


14.5 Produkti, tehnološki postopki, tehnične rešitve in ostala znanja, povezana s produktom, so intelektualna last Kupca, zato jih Prodajalec ne sme posredovati ali dobavljati tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja Kupca.


15 Kraj izpolnitve – Pristojni sodni kraj – Veljavno pravo –Ločitvena pravica
15.1 Kraj izpolnitve pogodbe je sedež Kupca.


15.2 Pristojno sodišče je sodišče v državi in po sedežu Kupca. Kupec ima v primeru tožbe alternativno pravico izbrati kot pristojno sodišče tudi katerokoli stvarno pristojno sodišče v državi Prodajalca.


15.3 V kolikor pogodba posameznega vprašanja ne ureja drugače, se uporabi veljavno pogodbeno pravo.
Za vse pogodbe med Kupcem in Prodajalcem velja pravo Republike Slovenije.
Za prodajno pogodbo med Prodajalcem, ki je oseba slovenskega prava, velja Obligacijski zakonik Slovenije in Splošne uzance za blagovni promet, veljavne v Republiki Sloveniji.
Za prodajno pogodbo med Prodajalcem, ki ni oseba slovenskega prava in njegova država tudi ni podpisnica Dunajske konvencije (UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS - 1980), velja Obligacijski zakonik Republike Slovenije in Splošne uzance za blagovni promet, veljavne v Republiki Sloveniji.
Za prodajno pogodbo med Prodajalcem, ki ni oseba slovenskega prava in je njegova država podpisnica Dunajske konvencije (UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS - 1980), velja navedena Dunajska konvencija (1980). V kolikor Dunajska konvencija ne ureja posameznega instituta, velja za to vprašanje Obligacijski zakonik Republike Slovenije in Splošne uzance za blagovni promet, veljavne v Republiki Sloveniji.


15.4 V primeru, da je posamezno določilo teh pravil ali posamezne pogodbe neveljavno oziroma neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil, na veljavnost teh pogojev ali na veljavnost pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti s podobnim določilom predhodnih pogodb, če pa tega ni, se upošteva pogodbenim namen Kupca in cilj, ki ga ti pogoji in pogodba zasledujeta tako, da Kupec ne bo oškodovan ali prikrajšan.


Polycom Škofja Loka d.o.o.
Poljane nad Škofjo Loko 76 / SI – 4223 Poljane nad Škofjo Loko / Slovenija
.................................................................................................................................................................................

CENIK STROŠKOV


A-STROŠKI POVEZANI S PROBLEMI LOGISTIKE- Aneks k poglavju 4!


Vrsta stroška

Strošek - višina

Stroški logistike

Dejanski stroški

Stroški zastoja

20€/uro

Stroški zamude dobave

Dejanski stroški
B-STROŠKI POVEZANI S PROBLEMI KAKOVOSTI- Aneks k točki 6!


Vrsta stroška

Strošek - višina

Pavšal ob izstavitvi reklamacije

100 EUR oz. glede na višino, ki jo izstavi Kupec

Ura popravila oz. prebiranja

25€/uro

Neustrezni izdelki

Cena*količina

Stroški povezani s problemi kakovosti pri
naročniku (če je vzrok pri dobavitelju)

Dejanski stroški
C-ORODJA IN RISBE- Aneks k poglavju 12!


Skrb za vzdrževanje in obnovo prevzame dobavitelj, ki ji odgovoren za izvršitev naročila kosov.
Dobavitelj mora vzdrževati ažurno evidenco vzdržavanja in popravil orodij.
Dobavitelj prevzame nase odgovornost in stroške, ki bi nastali v primeru poškodovanja, uničenja ali kraje orodij.Navedeno velja kot specificirano dopolnilo k Pogojem nabave podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o., April 2014.